нота

нота sh. ноти f. muz.1. notë (shenjë muzikore). 2. let. ngjyrim i të shkruarit sipas ndjenjave; ngjyrim; nuancë. 3. notë (letër zyrtare).