одбор

одбор sh. одбори m. këshill (trup prej anëtarëve të zgje­dhur): народен одбор këshill popullor;