одвреме

одвреме навреме ndajf. 1. kohë pas kohe; herë pas herë; herë-herë.2. ndonjëherë, nganjëherë; rrallë, jo gjithnjë.