одговор

одговор sh. одговори m përgjigje: позитивен одговор përgjigje pozitive: одговор на првото пра­шање përgjigje e pyetjes së parë; остана без одговор mbeti pa përgjigje.