одделение

одделение sh. одделенија as. 1. klasë (në shkollën fillore). 2. pjesë a degë e një institucioni.