одличен

одлич/ен, -на, -но mb. i shkëlqyeshëm: тој е одличен ученик ai është nxënës i shkëlqyeshëm.