одлука

одлука sh. одлуки f. vendim: одлука на советот vendim i këshillit; судска одлука vendim gjyqësor.