одмори

одмори pf. одморува impf. çlo­dhem: да се одморам малку, а потоа ќе продолжам të pushoj pak, e pastaj do të vazhdoj.