опишан

опишан, -а, -о mb. i përshkruar; i jashtashkruar: центар на опишана кружна линија qendër e vijës rrethore të jashtashkruar.