опише

опише pf. опишува impf. 1. për­shkruaj. 2. mat. jashtëshkruaj: опиши кружна линија околу триаголникот jashtëshkruaj vijën rrethore rreth trekëndëshit.