опстанок

опстанок f. 1. ekzistencë: борба за опстанок luftë për ekzistencë. 2. qëndrim.