општество

општество sh. општества as. 1. shoqëri: капиталистичко општество shoqëri kapitaliste. 2. sho­qatë, shoqëri (njerëzish): високо општество shoqëri e lartë.