општ

општ, -а, -о mb. i përgjithshëm: општо правило rregull e përgjithshme; во општи црти në pika të përgjithshme; *gjuh. општа именка emër i përgjithshëm.