освен

освен paraf. përveç, veç, përpos; me përjashtim të…: сите го положија испитот освен тебе të gjithë e dhanë provimin përveç teje.