отколку

отколку lidh. sesa: повеќе сакам да ра­ботам отколку да седам më shumë dua të punoj sesa të rri.