отсечка

отсечка sh. отсечки f. 1. pjesë, copë (e një gjëje). 2. gjeom. segment (pjesë e drejtëzës).