оцена

оцена sh. оцени f. 1. vlerësim: според мојата оцена sipas vlerësimit tim. 2. mendim, gjykim: критиката уште нема дадено јасна оцена за неговите дела kritika ende nuk ka dhënë vlerësim për veprat e tij. 3. notë.