очигледен

очиглед/ен, -на, -но mb. 1. që duket sheshit ose qartë, flagrant: очигледен случај rast flagrant. 2. i padyshimtë; i pamohueshëm.