пасе

пасе impf. kullot (për kafshë): кравите пасеа lopët kullotnin; *пасе трева kullot bar (është naiv);