пат

пат sh. патишта m. 1. rrugë, udhë: асфалтиран пат rrugë e asfaltuar. 2. fig. mënyrë: друг пат нема mënyrë (rrugë) tjetër nuk ka; *животен пат rruga e jetës;