пајак

пајак sh. пајаци m. 1. zool. (aranea) merimangë. 2. kaçubet (mjet që ngreh makinat që kanë bërë park nëpër vende të palejueshme).