песок

песок sh. песоци m. rërë, zall: песокот на плажата е многу ситен rëra e plazhit është shumë e imët.