петка

петка sh. петки f. 1. pesëshe. 2. nr. pesë: две петки прават десет dy pesa bëjnë dhjetë.