позајми

позајми pf. позајмува impf. huazoj: книгата ја позајмив од другарот librin e huazova nga shoku.