половина

половина sh. половини f. 1. gjysmë. 2. mes: кон полови­ната на април nga mesi i prillit. 3. kryqet: ме боли половината po më dhembin kryqet (mesi). 4. bel: тенка половина meshollë.