помош

помош f. 1. ndihmë. 2. urgjencë; *брза помош ndihmë e shpejtë; помош! ndihmë!