попушта

попушта pf. kal. 1. lëshoj, lëshoj pe. 2. liroj. 3. dobësoj. 4. zgjidh. 5. jokal. zbutem, dobësohem, ligështohem.