посета

посета sh. посети f. 1. vizitë: треба да направам една посета duhet të bëj një vizitë; туристичка посета vizitë turistike. 2. лекарска посета vizitë mjeksore.