посети

посети pf. посетува impf. 1. vizitoj, i bëj një vizitë. 2. frekuentoj, ndjek: го посетувам курсот по англиски јазик frekuentoj (ndjek) kursin e gjuhës angleze.