потребен

потреб/ен, на, -но mb. 1. i nevojshëm, që nevojitet. 2. i domosdoshëm: извршени се сите потребни подготовки janë kryer të gjitha përgatitjet e domosdoshme (e nevojshme).