почеток

почеток sh. почетоци m. 1. fillim: во почетокот на го­дината në fillim të vitit. 2. zanafillë, pikënisje; burim, prejardhje: историја на народите од почетоците до наши дни historia e popujve që nga zanafilla deri në ditët tona.