право

право sh. права as. (vet. nj.) e drejta (si shkencë), juridiksion: немаш право s’ke të drejtë.