праз

праз m. presh: *на бавчанџијата праз му продава bostanxhiut i shet kastraveca; bozaxhiut i shet bozë.