предмет

предмет sh. предмети m. 1. send, gjë, objekt. 2. lëndë mësimore. 3. gjuh. kundrinë.