прекин

прекин sh. прекини m. 1. ndërprerje. 2. ndalje. 3. shkëputje. 4. pushim: *без прекин pa pushim.