преплива

преплива pf. препливува impf. 1. kaloj lumin (me not). 2. fig. përballoj (diçka me sukses).