прилог

прилог sh. прилози m. 1. shtesë (për të plotësuar diçka), shtojcë. 2. gjuh. ndajfolje. 3. ndihmë: доброволен прилог ndihmë vullnetare.