присвоен

присво/ен, -јна, -јно mb. gjuh. pronor: присвојна заменка përemër pronor.