причека

причека pf, причекува impf. impf. pres (pak): причекај малку prit pak