проба

проба pf. пробува impf. provoj, shqyrtoj: пробај од јадењево provo nga ky ushqim.