програма

програма sh. програми f. 1. program. 2. pikë e një shfaqjeje. 3. pasqyrë e lëndës mësimore: наставна програма program mësimor.