производ

производ sh. производи m. 1. prodhim i diçkaje. 2. mat. prodhim (numër i përftuar nga shumëzimi i dy a më tepër numrave).