промена

промена sh. промени f. 1. ndryshim. 2. shndërrim, transformim. 3. këmbim (valutash). 4. gjuh. lakim, zgjedhim.