прочита

прочита pf. прочитува impf. lexoj (dhe e përfundoj leximin): учителката ги прочита двете реченици mësuesja i lexoi të dy fjalitë.