работа

работа sh. работи f. punë: научна работа punë shkencore; рачна работа punë dore. * аирлија работа punë e mbarë.