разубави

разубави pf. разубавува impf. zbukuroj (diçka): детската песна го разубавува денот kënga fëmijërore e zbukuron ditën.