санка2

санка2 impf. I rrëshqas me sajë. II се санка ar­gëtohem duke rrëshqitur me sajë.