свидетелство

свидетелство sh. свидетелства as. 1. dëftesë (shkollore). 2. dëshmí (dokument që dëshmon diçka). 3. deponim, deklaratë e dëshmitarit.