семе

семе sh. семиња as. farë: снегот го покрил семето bora e mbuloi farën.