сличен

слич/ен, –на, –но mb. слични триаголници trekëndësha të ngjashëm.